Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid


Algemene voorwaarden van Zendkracht, inschreven bij de Kamer van Koophandel te Sittard onder het nummer: 85846872

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst.
Voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken zijn deze algemene voorwaarden geldend.


 

Artikel 2 Omschrijving begrippen


A. Opdracht: De opdracht van de opdrachtgever aan Zendkracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met als doel dat de opdrachtgever de kandidaat een arbeidscontract aanbiedt.
B. Werving & Selectie:  De inspanningen en het proces van het werven, selecteren en introduceren van kandidaten.
C. Recruitment Partnership: Werving & Selectie (zie B) bij de opdrachtgever voor een aantal vooraf afgesproken vacatures per jaar. Op basis van dit vooraf afgesproken aantal vacatures per jaar wordt een fee vastgelegd in de offerte, waarbij de fee lager wordt naarmate het aantal vacatures stijgt. Dit wordt de staffelkorting genoemd.
D. Interim Recruitment: het tijdelijk in huis van de opdrachtgever inschakelen van een Zendkracht recruiter, die de diensten Werving & Selectie (zie B) en Uitzenden & Detacheren (zie E) voor de opdrachtgever verzorgt.
E. Uitzenden & Detacheren: Werving & Selectie van tijdelijk personeel voor de opdrachtgever.
F. 1 Semi-Exclusief met eigen werving: de betreffende vacature is enkel bij Zendkracht uitgezet gedurende de afgesproken periode in offerte. Eigen werving door opdrachtgever is te allen tijde toegestaan. Dit met betrekking tot 2B en 2C
F.2 Exclusief recruitment zonder eigen werving: de betreffende vacature is enkel bij Zendkracht uitgezet gedurende de afgesproken periode in offerte. Tevens geldt dat opdrachtgever gedurende bovengenoemde periode geen eigen wervingsactiviteiten zal uitvoeren. Dit met betrekking tot 2B, 2C en 2D.
F.3 Non-exclusief recruitment: voor de betreffende vacature worden, naast Zendkracht, ook andere partijen ingezet. Dit met betrekking tot 2B.
G. Introductie: De vrijblijvende introductie van een kandidaat. Kandidaten worden per email aan de hand van een CV, profielschets en referentieonderzoek (indien gewenst) gepresenteerd. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de voorgedragen kandidaten.
H. Plaatsing:  Het moment dat de opdrachtgever voor zich en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Zendkracht in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat. Zendkracht brengt de bemiddelingsfee in rekening te brengen op het moment dat sprake is van een door de kandidaat ondertekend arbeidscontract.
I. MyDrives & MyMatch: Analysemethode ten behoeve van matchen kandidaat, vacature en team(s); individueel en groepsmatig inzetbaar voor de opdrachtgever.


 

Artikel 3 Totstandkoming van de Opdracht


Een opdracht komt tot stand nadat beide partijen de opdracht hebben bevestigd en eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of op het moment dat een van de partijen de opdracht intrekt of opzegt.
De opdracht komt tot stand  door aanvaarding (schriftelijk, elektronisch en/of mondeling) van de offerte, waarin Zendkracht de opdracht heeft beschreven en uitgewerkt.
De offerte bevat tevens de afgesproken bemiddelingsfee en de eventuele staffelkorting.


 

Artikel 4 Aansprakelijkheid


A. Zendkracht spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat. Zendkracht zal tijdens de werving en selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, doch dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar onderzoeksplicht. De opdrachtgever dient zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat een zelfstandig oordeel te vormen omtrent de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. Zendkracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet of de opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie, gegeven door de kandidaat die niet bij Zendkracht bekend is, een arbeidsovereenkomst met de kandidaat is aangegaan.
B. Zendkracht is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de betreffende kandidaat, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de kandidaat.
C. Opdrachtgever vrijwaart Zendkracht tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de opdracht samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
D. Zendkracht heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien, maar heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. Zendkracht is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords. Indien een opdracht niet voorzien kan worden is er in dat kader geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
E. Voor het geval dat Zendkracht onverhoopt toch aansprakelijk wordt geacht, is iedere aansprakelijkheid van Zendkracht uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het betreffend geval uit hoofde van de door Zendkracht gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Zendkracht uitdrukkelijk beperkt tot de in rekening gebrachte bemiddelingsfee.
F. Vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst start is de opdrachtgever juridisch verantwoordelijk voor deze kandidaat.
 

Artikel 5 Bemiddelingsfee, staffelkorting en (garantie-)voorwaarden


A. Voor iedere plaatsing van een door Zendkracht voorgedragen kandidaat is de opdrachtgever aan Zendkracht een bemiddelingsfee verschuldigd, zoals is afgesproken in de aanvaarde offerte. Deze fee wordt berekend over een geheel fulltime bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en eventuele overige van toepassing zijnde emolumenten. Bij de berekening van de fee wordt te allen tijde uitgegaan van een fulltime werkweek, daarbij uitgaande van het aantal uren dat de klant hanteert bij een fulltime werkweek. De btw bedraagt 21% en wordt in rekening gebracht op de factuur.
B. Indien een door Zendkracht bemiddelde kandidaat binnen de afgesproken garantieperiode stopt bij de opdrachtgever zal Zendkracht, ongeacht de reden van stoppen, 100% crediteren.
C. Indien – bij een exclusieve recruitmentopdracht - de opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken, brengt Zendkracht een fee in rekening conform de in aanvaarde offerte afgesproken fixed fee of een fee op basis van het gemiddeld doorgegeven bruto-jaarsalaris.
D. Indien er – bij een exclusieve recruitmentopdracht – binnen de in aanvaarde offerte vastgelegde periode via een derde partij of eigen werving een kandidaat wordt aangenomen, brengt Zendkracht een fee in rekening conform de in aanvaarde offerte afgesproken fixed fee of een fee op basis van het gemiddeld doorgegeven bruto-jaarsalaris.
E. Indien - bij een semi-exclusieve recruitmentopdracht – binnen de in aanvaarde offerte vastgelegde exclusieve periode via een derde partij een kandidaat wordt aangenomen, brengt Zendkracht een fee in rekening conform de in aanvaarde offerte afgesproken fixed fee of een fee op basis van het gemiddeld doorgegeven bruto-jaarsalaris.
F. Indien er bij Recruitment Partnership het vooraf afgesproken aantal vacatures niet wordt gehaald of niet wordt afgenomen, door toedoen van de opdrachtgever, brengt Zendkracht de in de offerte afgesproken fee in rekening, die hoort bij het daadwerkelijk bereikte aantal vacatures.
G. Indien een door ons voorgestelde kandidaat reeds bij opdrachtgever in procedure is geweest, hetzij via eigen werving of anderszins en dit langer dan zes maanden geleden is -gerekend vanaf datum voorstellen - geldt deze kandidaat als een Zendkracht kandidaat.
H. De opdrachtgever stelt ten behoeve van facturatie door Zendkracht de benodigde gegevens van de kandidaat ter beschikking, benodigd voor de facturatie.


 

Artikel 6 Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

A. Zendkracht factureert de opdrachtgever binnen twee weken na ondertekening arbeidsovereenkomst. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
B. De opdrachtgever verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening of beroep op opschorting.
C. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Zendkracht kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de opdrachtgever op reclamatie vervalt.
D. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
E. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van door Zendkracht niet tijdig ontvangen betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- . F. Zendkracht is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.


 

Artikel 7 Concurrentie en schadeloosstelling


A. In geval van niet exclusief recruitment is het moment van per mail introduceren van kandidaat bij opdrachtgever bepalend voor eigenaarschap kandidaat. Met andere woorden: als kandidaat als eerste door Zendkracht wordt geïntroduceerd, is eigenaarschap voor Zendkracht.
B. Indien de opdrachtgever een door Zendkracht aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst, is het de opdrachtgever zonder toestemming van Zendkracht niet toegestaan om binnen 12 maanden na de introductie van die aangedragen kandidaat rechtstreeks of via derden een arbeidscontract dan wel een andere contractuele relatie met de betreffende kandidaat aan te gaan en/of direct of indirect een arbeidscontract dan wel andere contractuele relatie aan de kandidaat aan te bieden en/of de kandidaat te introduceren bij een andere persoon/onderneming of instelling hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst of andere contractuele relatie met de kandidaat.
C. Indien de opdrachtgever het onder a genoemde verbod overtreedt is de opdrachtgever met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Zendkracht verschuldigd ter grootte van de overeengekomen bemiddelingsfee zoals afgesproken is in de aanvaarde offerte.


 

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht


A. Zendkracht verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
B. Gegevens van door Zendkracht voorgedragen kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – en overige toepasselijke wet- en regelgeving te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.


 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


A. Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
B. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de opdracht.

Deel deze pagina op